fbpx
  • Mon - Fri: 9:00 - 18:30

หลักสูตรฟินเเลนด์ สำหรับน้องๆ อายุ 7-12  ปี

          สำหรับน้องๆในช่วงอายุนี้  ทาง Finland  เน้นการสร้าง Soft Skil (ซอฟสกิล)  โดยมุ่งเน้น   “ทักษะในศตวรรษที่ 21”   เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต  เตรียมความพร้อมสำหรับ การเปลี่ยนเเปลงที่รวดเร็วของโลก  ในศตวรรษที่ 21 นี้

ครูนิตตีั

สำหรับนักเรียน 7-12 ปี

21th Century Skill

21th Century Skill
2 ส่วนหลัก (Principles) ของหลักสูตร

21th Century Skill
8 Pillar

ค้นหาตัวตน และ เข้าใจในตัวตนของตนเอง

Talent ความถนัดที่ติดตัว
เปรียบเสมือนพรสวรรค์ที่พร้อมใช้งาน

Passion ค้นหาสิ่งที่เด็กเก่ง ทำให้สนุกสนาน ท้าทาย มีความสุขของตัวเอง

Purpose ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ที่ยิ่งกว่าแค่ปากท้อง ค้นหาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่

สิ่งนี้เป็นคีย์สำคัญที่จะทำให้ เด็กพัฒนา

Communication Skill
- เข้าใจการเรียนรู้ของตนเอง และ ตนอื่น ทำให้สามารถเข้าใจการสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้น Team

- เข้าใจจุดแข็งของตนเอง และของทีม ทำให้เราสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งได้ Relationship Skill

- เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ลดปัญหาความสัมพันธ์ในทุกๆด้าน

ประกอบด้วย

3Rs – Writing, Reading, Arithmetic – อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
Language – การเข้าใจในภาษา สื่อสารได้
Living – ใช้ชีวิตเป็น แบ่งแยกเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญในชีวิต
Health and happiness -การมีสุขภาพกาย และใจที่ดี การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ประกอบด้วย

สำรวจ ค้นหาเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

เพื่อแสดงตัวตนที่แท้จริง แสดงความแตกต่างซึ่งความเป็นปัจเจกชน ผ่าน
1. Music ดนตรี 2. Art ศิลปะ

พัฒนาความสามารถในการ วางแผน ศึกษา วิจัย และตัดสินใจ
เพื่อพัฒนาไปเป็น Life Long Learner - นักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ และการเข้าใจความมั่งคั่ง

Finance สิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกิจ คือการจัดการการเงิน Entrepreneurship การเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความเข้าใจใน คุณค่าของตนเอง เข้าใจในคุณค่า ของสินค้า บริการ และ ลูกค้าอย่างแท้จริง
Resourcefulness คือความสามารถในการจัดการ เข้าใจคุณค่าของตนเอง
ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างฉลาด และ รวดเร็ว

สมัครรับจดหมายข่าว

ได้เวลาเปลี่ยนระบบการศึกษาสำหรับอนาคตของเราแล้ว
สมัครสมาชิกหากคุณต้องการเข้าร่วมกลุ่ม

 

  • 99/121 Soi Ladprao 41, Ladprao Road, Chankasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok
  • mailto:contact@geniusschoolthailand.com

ABOUT US

  • About Genius School
  • Member
  • Our Instruction
  • Blogs
  • Events & Activities
  • Contact Us

Copyright ©2019 Genius School Thailand, Inc All rights reserved

Scroll to Top