หลักสูตร Montessori คืออะไร

<h1>หลักสูตร Montessori คืออะไร</h1>

ปัจจุบัน “โรงเรียนทางเลือก” กำลังเป็นที่นิยมของผู้ปกครอง และมักจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับเตรียมอนุบาล หรือระดับปฐมวัย เพราะเชื่อว่า การเรียนแบบเดิมๆ ไม่ตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กอีกต่อไป และโรงเรียนทางเลือก จะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ และได้ฝึกทักษะจำเป็นต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในอนาคต ซึ่งที่นิยมในปัจจุบันจะมีโรงเรียนแนว มอนเตสซอรี (Montessori)

.

มอนเตสซอรี (Montessori) คืออะไร

มอนเตสซอรี หรือ Montessori Method เป็นแนวการสอนที่คิดค้นโดย จิตแพทย์หญิงชาวอิตาลีชื่อ มาเรีย มอนเตสซอรี่ (Dr.Maria Montessori) เชื่อว่า “การให้การศึกษาในระยะแรก ไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกเด็ก แต่ควรปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของเขา เพราะเด็กมีจิตที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ได้กำหนดลักษณะนิสัยของเด็กมาแล้ว สภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะกับการเรียนสำหรับเด็ก จะช่วยส่งเสริมสิ่งที่เด็กมีอยู่ในตัวนั่นเอง” 

.

เดิมทีวิธีการสอนมอนเตสซอรี หรือ Montessori Method เริ่มใช้การสอนนี้กับเด็กที่มีสติปัญญาล่าช้า และพบว่าเด็กๆ เหล่านั้นมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ส่วนเด็กปกติก็ได้ผลดีมากด้วย และวิธีการสอนมอนเตสซอรี (Montessori) จึงแพร่หลายไปทั่วโลก

.

เด็กปฐมวัย หรือช่วงอายุ 6 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงที่สติปัญญาและพลังจิตของคนเราจะพัฒนาได้สูงสุด การสอนแบบ Montessori จึงเน้นให้เด็กทำกิจกรรมด้วยตนเอง มีเสรีภาพในการหาความรู้ตามความสนใจ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการสังเกตและลงมือทำ

.

โรงเรียนแนว Montessori สนับสนุนให้เสรีภาพแก่เด็ก และกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กเป็นหลัก เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อรู้จักควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง เช่น ใช้สื่อ อุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสและมโนทัศน์ เด็กๆ จะได้ใช้มือจับ บิด หมุน เพื่อให้สมองตอบสนอง เรียนรู้ทั้งความสำเร็จ ความล้มเหลว ตลอดจนการหาทางแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องมีคำติชม การให้รางวัลหรือการลงโทษจากผู้ใหญ่

.

โรงเรียนแนว Montessori จัดสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับบ้าน มีห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องโถง ห้องครัว แม้กระทั่งสวนให้ได้ออกไปนั่งเล่น ทำกิจกรรมเพื่อซึมซับธรรมชาติด้วย เพราะธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เด็กๆ ควรได้วิ่งเล่น ปีนป่ายเครื่องเล่นสนาม ดูแลต้นไม้ใบหญ้า เลี้ยงสัตว์

.

หลักการของ Montessori มีหลักการอยู่ 5 ประการ คือ

1. เด็กจะต้องได้รับการยอมรับนับถือ

เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผู้ใหญ่จึงควรยอมรับเด็กในแบบที่เขาเป็น และพัฒนาเด็กไปตามจุดแข็งตามอัตลักษณ์ที่เขาเป็น

.

2. เด็กมีจิตซึมซับได้

จิตใจของเด็กในวัยก่อน 6 ปีนี้ สามารถเรียนรู้ ซึมซับข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายมากๆ ผ่านเประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน การมองเห็น การได้ยิน การชิมรส การดมกลิ่น และการสัมผัส

.

3. ช่วงเวลาหลักของชีวิต

ช่วงแรกจนถึง 6 ปี เป็นช่วงสำคัญมาก ในการพัฒนาทั้งสติปัญญาและจิตใจ หรือ EF (Executive Function) นั่นเอง ในช่วงนี้ควรมีอิสระ เด็กๆ สามารถเรียนรู้ทักษะเฉพาะได้ดี ดังนั้นควรหมั่นสังเกตความสนใจ และเตรียมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน 

.

4. การเตรียมสิ่งแวดล้อม

เด็กๆ จะเรียนรู้ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งการเรียนแบบ Montessori จะมีการเตรียมสภาพแวดล้อมให้เด็กๆ ได้มีการช่วยเหลือกัน อยู่กับธรรมชาติ และเรียนรู้ทักษะจำเป็นต่างๆ ผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง

.

5. การศึกษาด้วยตนเอง

Montessori เชื่อว่า “ไม่ควรช่วยเด็กๆ ในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าทำได้” การศึกษาด้วยตนเองทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัย ได้ทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจ และทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง สร้าง Self-Esteem ที่มั่นคงในอนาคต

.

การเรียนการสอนในแบบ มอนเตสซอรี (Montessori)

– จัดห้องเรียนแบบเปิด ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวได้อิสระ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้คล้ายบ้าน ให้ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย

– เด็กๆ เลือกเรียนและเล่นได้อย่างอิสระ เพราะ มอนเตสซอรี (Montessori) เชื่อว่าเด็กคือจิตซึมซับ จะเรียนรู้จากประสบการณ์รอบตัว เด็กมีโอกาสเลือกเองก็มักจะเล่นตามรูปแบบของการใช้ชีวิตจริง เช่น เล่นทำอาหาร เล่นประดิษฐ์สิ่งของจากของใช้ต่างๆ

– เรียนไปพร้อมกับกับเล่น (Learning by Playing) โดยวิธีการสอนก็จะสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กๆ ที่มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบค้นหา และมีความไม่หยุดนิ่ง

– มีนักเรียนหลากหลายอายุเรียนรวมกัน ในคลาสอาจมีนักเรียนอายุ 0-3 ปี, 3-6 ปี หรือ 6-12 ปี เรียนปะปนกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กันและกันจากความหลากหลาย เด็กที่โตกว่าจะเรียนรู้การถ่ายทอดและช่วยเหลือเด็กที่อายุน้อยกว่า ฝึกภาวะผู้นำและผู้ตาม เป็นบริบทโดยธรรมชาติของเด็ก

– วัดผลรายบุคคล ไม่มีการตัดเกรด ไม่ให้การบ้าน เพราะเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีลักษณะพิเศษ ความสามารถ ศักยภาพที่แตกต่างกัน จึงไม่ใช้เกณฑ์เดียวในการตัดสินเด็กทั้งหมด

.

โรงเรียนและคุณครู มอนเตสซอรี (Montessori)

อุปกรณ์การเรียนการสอนแบบ มอนเตสซอรี (Montessori) ทั่วโลก จะใช้อุปกรณ์การสอนแบบเดียวกันทั้งหมด แต่สามารถให้ใช้อุปกรณ์บางอย่างที่ทำขึ้นจากวัสดุท้องถิ่นได้ ในห้องเรียนจะไม่มีโต๊ะและเก้าอี้ครู ภายในห้องมีชั้นวางของ ซึ่งอยู่ในระดับสายตาเด็กบนชั้นมีอุปกรณ์แบบมอนเตสซอรี (Montessori) จัดวางไว้ เป็นหมวดหมู่ มีตำแหน่งการวางที่แน่นอน มีเพียงหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งอุปกรณ์ เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักรอคอย

.

คุณครู มอนเตสซอรี (Montessori) จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการสอนจากศูนย์ฝึกอบรมครูระบบมอนเตสซอรี (Montessori) การประเมินผลระบบมอนเตสซอรี (Montessori) จะใช้การสังเกต ความสามารถในการทำกิจกรรม ของเด็กในแต่ละกลุ่มวิชา การใช้อุปกรณ์การเรียนในแต่ละชิ้น

.

คุณครู มอนเตสซอรี (Montessori) เรียกว่า ผู้นำทาง (director/directress) ครูจะเป็นเพียงผู้แนะนำสื่อการเรียนต่างๆ ตามความถนัด ตามความสนใจของเด็ก งานหลักของครู คือการสังเกตเด็กแต่ละคน เพื่อจัดเตรียมสื่อและวิธีการนำเสนอบทเรียนให้กับเด็กทีละคน กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้ เพราะ มาเรีย มอนเตสซอรี่ (Dr.Maria Montessori) เชื่อว่า “เด็กเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์”

.

สิ่งที่เด็กจะได้จากการสอน มอนเตสซอรี (Montessori) 

– เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเข้าใจตนเองในการเลือกวิธีการเรียนรู้ 

– เด็กสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี เพราะหลักสูตรมอนเตสซอรี (Montessori) ออกแบบโดยการเลียนแบบชีวิตจริง

– เด็กเรียนด้วยความสุข เพราะเป็นจัดการเล่นปนเรียน (Play based Learning) สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก

– เด็กได้เข้าสังคมกับเพื่อน ให้เด็กที่มีความแตกต่างกันเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกัน 

– การเรียนที่มุ่งให้เด็กทำกิจกรรมจนสำเร็จด้วยตนเอง ไม่มีการแข่งขันเปรียบเทียบ เด็กจะรู้สึกท้าทายตนเอง ไม่เครียด ไม่เบื่อหน่ายการเรียน และมีเป้าหมายเป็ของตนเอง

– เด็กมีสมาธิจากการทำงาน จิตเด็กสงบไม่กระวนกระวาย จะเป็นเด็กอดทน ใจเย็น และมีความสุขจากงาน

– เด็กจะเจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพราะการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาหลักของชีวิต การเจริญเติบโตทั้งทางสติปัญญาและจิตใจอย่างเหมาะสม เกิดทักษะได้อย่างดี เช่น การเรียนรู้ภาษา การนับ การจัดของอย่างมีระเบียบ การขึ้นลงบันได เป็นต้น

– เด็กมีบุคลิกภาพที่ดี คือ เป็นผู้กล้าคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รับผิดชอบเป็น เข้าสังคมเป็น มีทัศนคติเชิงบวก และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย

– เด็กมีความเข้าใจธรรมชาติ เพราะได้รับการฝึกการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต เขาจะมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ

– เด็กจะรู้จักคิดสร้างสรรค์ เพราะได้รับการส่งเสริมการคิดอย่างอิสระ และการได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ใหญ่

.

มาเข้าใจ Genius System เพื่อเข้าใจเด็กๆ แบบครูมอนเตสซอรี
https://geniusschoolthailand.com/course/onlinecourse/

.

หากสนใจเป็นครูสอนในแนวทางมอนเตสซอรี หรือ Montessori Method และส่งเด็กๆ เข้ามาเรียนกับเรา สามารถเข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียนวิศานุสรณ์ จ.เชียงราย ได้นะคะ
https://geniusschoolthailand.com/school/โรงเรียน-wisanusorn-school/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า