โรงเรียนแนวมอนเตสซอรี่ (Montessori) คืออะไร เรียนแล้วเป็นอัจฉริยะจริงหรือเปล่า

โรงเรียนแนวมอนเตสซอรี่ (Montessori) คืออะไร เรียนแล้วเป็นอัจฉริยะจริงหรือเปล่า

โรงเรียนแนวมอนเตสซอรี่ (Montessori) คืออะไร

Montessori Method หรือหลักการสอนแบบมอนเตสซอรี ถูกคิดค้นมาจากปรัชญาว่า จิตที่เกิดมาพร้อมกับเด็ก ได้กำหนดลักษณะนิสัยของเด็กมาก่อน แต่สภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะกับการเรียนสำหรับเด็กนั้น จะช่วยส่งเสริมสิ่งที่เด็กมีอยู่ในตัว โดยเฉพาะการศึกษาในระยะเริ่มต้นของเด็กควรได้รับการปลูกฝังให้เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติ และความต้องการของเขา ไม่ใช่การปลูกฝัง "สิ่งที่ผู้ใหญ่อยากให้เด็กเป็น"

 

 

หลักการสอนของมอนเตสซอรี ที่แตกต่างจากโรงเรียนในระบบ

1. เด็กต้องได้การยอมรับจากผู้ใหญ่ เด็กแต่ละคน มีความแตกต่างกัน มีความถนัดไม่เหมือนกัน เกิดมาด้วยความสามารถ ความชอบ ลักษณะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ที่แตกต่างกัน มีการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสที่ต่างกัน ทำให้เราไม่ควรจะตัดสินเด็ก หรือเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เหมือนกัน ตรงกันข้าม เราควรสังเกต วิเคราะห์ และส่งเสริมความแตกต่างกันของเด็กในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม

 

2. เด็กมีจิตเหมือนฟองน้ำ เด็กจะซึมซับสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว จากประสาทสัมผัสทุกด้าน จากสิ่งแวดล้มรอบตัว ทั้งจากการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิ่น โดยเด็กจะซึมซับเอาสิ่งต่างๆเข้าไปทั้งที่รู้ตัว และโดยที่ไม่รู้สึกตัว ดังนั้นเด็กจึงมีการเรียนรู้ตลอดเวลา

 

3. การเตรียมสิ่งแวดล้อม เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้ม สิ่งแวดล้อมที่ได้ตระเตรียมเอาไว้อย่างมีจุดหมาย การจัดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ พื้นที่ที่ปลอดภัย เหมาะสมแก่การเรียนรู้ ซึ่งสามารถปล่อยให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ได้ทำกิจกรรมที่เลือกเอง ได้มีอิสระจากการควบคุมของผู้ใหญ่ จึงจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของเด็ก

 

4. เด็กสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ในทุกๆก้าวที่พลาดล้ม นั่นแหละคือการเรียนรู้ของเด็กๆ ดังนั้น อิสระในการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมที่ได้เตรียมไว้แล้วอย่างเหมาะสม จึงเป็นเส้นทางไปสู่การศึกษา ที่เด็กจะมีสิทธิได้เลือกเรียนรู้ จัดระเบียบวินัยของชีวิต ได้ด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

 

5. การประเมินผลด้วยการสังเกตและวิเคราะห์ ครูที่ผ่านการอบรมหลักการของมอนเตสซอรี่ จะมีความเข้าใจในการสังเกต วิเคราะห์ และประเมินผล พัฒนาการของเด็กแต่ละคน จากสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ไม่ใช่จากกระดาษข้อสอบ หรือ รายงานในการดาษ แต่เป็น พัฒนาการ ปฎิกิริยา การเรียนรู้ ทักษะในโลกแห่งความเป็นจริง ของเด็กแต่ละคนอย่างแท้จริง

 

เรียนแล้วเป็นอัจฉริยะจริงหรือเปล่า??? ดังนั้น การเรียนการสอนแนวมอนเตสซอรี่ ไม่ใช่การเรียนการสอนที่จะสร้างเด็กอัจฉริยะ เพียงแต่ เป็นการเรียนการสอนที่ จะปล่อยให้เด็กเติบโตตามธรรมชาติ ซึ่งเด็กแต่ละคนมีความอัจฉริยะอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแต่เรา ไม่นำสิ่งที่เรียนว่า "การเรียน" และ "ความคาดหวัง" ไปตีกรอบจนเด็ก ไม่สามารถ ดึงอัจฉริยะภาพในตัวออกมาได้ต่างหาก

โรงเรียนแนวมอนเตสซอรี่ (Montessori) คืออะไร เรียนแล้วเป็นอัจฉริยะจริงหรือเปล่า

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

INSPIRING LEADER

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ