หลักสูตรโรงเรียนในเครือของเรา

หลักสูตรฟินแลนด์สำหรับอายุ 3-6 ปี

ครูนัฎฐ์ สำหรับนักเรียน 3-6 ปี

เด็กมีหน้าที่เล่น ไม่ใช่เรียน ทางฟินเเลนด์เน้นให้เด็กได้พัฒนา ทั้งสมอง และร่างกายอย่างสมวัย โดยเน้นการพัฒนา EF ผ่านการ “เล่น” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในช่วงวัยที่โตขึ้น