หลักสูตร

คลาสสำหรับพ่อแม่

ครูนุฏุล ลักขณานุกุล

สำหรับน้อง ๆ ในช่วงอายุนี้ ทาง Finland เน้นการสร้าง Soft Skill (ซอฟต์สกิล)

CIRRICULUM FOR PARENTS 1st TEACHER