หลักสูตร

หลักสูตรฟินแลนด์สำหรับอายุ 7-12 ปี

ครูนิตตี้ สำหรับนักเรียน 7-12 ปี

สำหรับน้องๆในช่วงอายุนี้ ทาง Finland เน้นการสร้าง Soft Skill (ซอฟสกิล) โดยมุ่งเน้น “ทักษะในศตวรรษที่ 21” เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมความพร้อมสำหรับ การเปลี่ยนเเปลงที่รวดเร็วของโลก ในศตวรรษที่ 21 นี้