เวิร์คช้อป : อยากให้ลูกเก่ง ไม่อยากให้ลูกเครียด แต่ไม่รู้จะส่งเสริมตรงไหน? Genius Consultant มีคำตอบ! [เรียนวันที่ 31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563]

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เวิร์คช้อป : อยากให้ลูกเก่ง ไม่อยากให้ลูกเครียด แต่ไม่รู้จะส่งเสริมตรงไหน? Genius Consultant มีคำตอบ! [เรียนวันที่ 31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563]

โลกเปลี่ยนไป วิทยาการเปลี่ยน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ควรเปลี่ยน แต่ยังไม่เปลี่ยน นั่นคือรูปแบบการศึกษา แค่จะเข้าใจตัวเองยังยาก จะให้เข้าใจลูกยิ่งลำบากใหญ่ นี่คือปัญหาของผู้ปกครองมากมาย

สำหรับคุณครู ก็เช่นกัน การสื่อสารกับเด็กๆในยุคนี้เป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องสนับสนุน และ ดึงความแตกต่างของศักยภาพของเด็กแต่ละคนออกมา จะทำอย่างไร ถึงจะเข้าใจศักยภาพ ของเด็กแต่ละคน ทำอย่างไรที่จะช่วย สนับสนุนเด็กแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง
 
Solution :
Genius Consultant ถูกสร้างเพื่อสนับสนุนให้ทุกครอบครัว ทุกห้องเรียนมีความสุขพร้อมหน้าด้วยหลักการ Genius & Talent Dynamics ที่พร้อมให้ทุกคน เข้าใจในความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความแตกต่าง หากเข้าใจในความแตกต่าง และยอมรับได้แล้วนั้น ทุกครอบครัว ทุกๆ ห้องเรียน ย่อมมีความสุขเพิ่มขึ้น รวมถึงการเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางการพัฒนาสมองของเด็ก ที่จะช่วยให้เด็กทุกคนสามารถแสดงความเป็น Genius ของเค้าออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมพวกเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข ในยุคศตวรรษที่ 21 จึงเป็นหน้าที่หลัก ของทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ครูอาจารย์ ที่จะต้องเข้าใจการสนับสนุนเด็กที่มีความแตกต่างกัน ต้องเข้าใจตัวเอง ซึ่งมีความแตกต่างกับเด็กเช่นกัน
 
สิ่งที่จะได้เรียน :

 • Talent Dynamic : สอนเรื่องของ Talent Dynamic แบบเจาะลึก ซึ่ง Talent Dynamic เป็นแก่นหลักของหลักสูตรที่จะช่วยให้รู้ถึงความแตกต่างของบุคคล และเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีความแตกต่าง และมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน Talent Dynamic จะช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้น
 • Wealth Spectrum : สอนเรื่องลำดับขั้นในการเติบโตของคนในระดับของ Mindset ถ้าทุกคนมี Mindset มี Soft Skill ที่ดี เด็กก็สามารถเติบโตเรียนรู้ในอนาคตได้ด้วยตัวเอง
 • 21st Century Skill : สอนให้เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำยังไงให้อยู่รอดได้ในศตวรรษที่ 21
 • EF : สมองส่วนที่จะถูกพัฒนาในวัยเด็ก ที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ทีเป็นส่วนควบคุมความคิด การกระทำ การตัดสินใจ เพื่อไปสู่เป้าหมาย

 
คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร :

 • พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตนเอง
  -  อยากเข้าใจในศักยภาพของลูกและตนเอง
  -  อยากสนับสนุนลูกได้อย่างถูกวิธี ในการเตรียมพร้อมเด็กสู่โลกที่ผู้ใหญ่คาดเดาไม่ได้
 • พ่อแม่ที่ทำ homeschool ให้ลูก
  -  อยากเข้าใจในศักยภาพของลูกและตนเอง
  -  อยากสนับสนุนลูกได้อย่างถูกวิธี ในการเตรียมพร้อมเด็กสู่โลกที่ผู้ใหญ่คาดเดาไม่ได้
  -  อยากใช้ความรู้ ความเข้าใจที่มีสร้างโรงเรียน ช่วยเหลือเด็กคนอื่นด้วย
 • ครูรุ่นใหม่ หรือ Coach ที่สนใจด้านพัฒนาการเด็ก
  -  ต้องการเข้าใจถึงศักยภาพของเด็กมากขึ้น
  -  อยากเข้าใจวิธีการสนับสนุนเด็กๆ แต่ละคน ให้ถึงเป้าหมายของเด็ก
  -  อยากเปิดโรงเรียนที่ส่งเสริมเด็กอย่างแท้จริง

 
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคลาส :

 • เข้าใจหลักการของ Genius และ Talent Dynamic ในตัวบุคคลทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
 • เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้ช่วยใน Genius School Thailand
 • มีโอกาสในการฝึกต่อเนื่อง ให้เป็น Genius Educator
 • สามารถนำ Talent dynamics ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครอง และเด็กผ่าน Genius Card เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้ได้เองที่บ้าน
 • ข้าใจจิตวิทยาในการ พัฒนาสมองของเด็ก (EF) และการเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

 
ราคาปกติ / ราคาพิเศษ (พร้อมเงื่อนไข)
เพียงแค่ 39,000 บาท (จากราคาปกติ 59,000 บาท)
พร้อมฟรี  - หนังสือพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับพ่อแม่และครู 4 เล่ม
    - Talent Dynamic Token 2 Tokens มูลค่า 7,200 บาท
    - Genius Card 1 ชุด มูลค่า 990 บาท
    - มีสิทธิสมัครเป็น GST member

 

เรียนวันที่ 31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563
 **หมายเหตุ** ราคาพิเศษสำหรับสมัครก่อน 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น!