FINANCIAL FOR DESIGNER & ARTIST ดีไซน์เนอร์เงินล้าน

กิจกรรมที่น่าสนใจ

FINANCIAL FOR DESIGNER & ARTIST ดีไซน์เนอร์เงินล้าน

ผู้เรียนจะเข้าใจกระบวณการ และมีเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับศิลปินในการจัดการและจัดสรรการเงิน  เพื่อให้สามารถมีเวลา มีทุนในการสร้างสรรค์ผลงาน ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

 

ระยะเวลาในการเรียน :

2 วัน

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

 

วันและสถานที่เรียน :

3-4 March 2020

@LEAPSPACE EKAMAI

 

สมัครได้แล้ววันนี้ :

092-9055889

 

FOR MORE INFO :

leapabovestudio@gmail.com