แนะนำ โรงเรียนของเรา

GROW UP KIDs

 

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับเ ด็กและครอบครัว เรามุ่งเน้นในการพัฒนาเด็กและครอบครัวผ่านสื่อและกิจกรรม ที่คัดสรรมาเพื่อสร้างเด็กไทยให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของโลก โดยน้อมนำแนวทางของ สมเด็จย่า ที่ทรงให้การศึกษา อบรมพระโอรสธิดา จนโลกให้การยกย่องว่า พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นบุคคลตัวอย่างของมนุษยชาติ ที่ควรเอาเยี่ยงอย่าง

 

พัฒนาเด็กๆให้เรียนรู้ด้วยใจรัก (mind base learning) เพราะการเรียนรู้ด้วยจิตใจที่รักเป็นรากฐานของความสำเร็จ เราให้เด็กได้รับประสบการณ์จริงจากการเล่นและลงมือทำจริง ให้พ่อแม่ได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูก

 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการ พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้เด็กๆมีทักษะติดตัว ที่พร้อมต่อยอด เพื่อการเติบโตในโลกอนาคตได้อย่างอย่างยืน เพราะเราต่างเติบโตบนเส้นทางที่แตกต่างกัน

ข้อมูลโรงเรียน

  • Call : 098-796-4644
  • Facebook : www.facebook.com/growupkidsclub
  • Youtube : www.youtube.com/channel/UC3LKIZG6UUMwu9JZnABnt6Q
  • IG : www.instagram.com/growupkidsclub

เสียงตอบรับจากนักเรียน

ได้รู้วิธีที่จะทำให้เด็กค้นพบตัวตนที่ชัดเจน และการสอนที่แตกต่าง สามารถเข้าใจเด็ก เข้าใจความต้องการพวกเขาได้ เพื่อให้เด็กเรียนอย่างสนุก และสร้างอนาคตจากสิ่งที่รัก สิ่งที่ใช่

นิตตี้ ปณิชา โอฬารริกสุภัค | Founder Grow Up Kids

คลาสนี้ทำให้นัทมีความมั่นคงทางอารมณ์ มั่งคั่งในคุณค่าของตัวเองมากขึ้น ชีวิตมีความสุขได้ทุกวันจากการเป็นตัวเอง ได้ช่วยให้เด็ก ๆ เห็นอัจฉริยะของเขา

นัท สิริณัฏฐ์ จันทพัฒน์ | Founder Enlighten Genius School

ศาสตร์ Talent Dynamics มันเวิร์คมาก ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยให้เด็ก ๆ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความตระหนักรู้ในตัวเองและคนอื่นมากขึ้น ได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ที่ดีมากๆ

เวย์ เวสารัช โทณผลิน | Educator

คลาสนี้ทำให้เรารู้ทั้งวิธีการ Mindset และวิธีปฏิบัติเลยว่า เราจะกลับไปเป็นเพื่อนกับลูกได้อย่างไง สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกทำอย่างไรบ้าง เพราะเราคือผู้ที่มีอายุงานในการเป็นเพื่อนมากที่สุด

พ่อณณณ์ | นักเรียนคลาสเปลี่ยนพ่อแม่เป็นเพื่อนลูก

การเป็นเพื่อนกับลูกนั้นสำคัญ ลูกจะกล้าพูดคุยกับเราทุกเรื่อง ถ้าเราไม่ได้เป็นพื้นที่สำคัญให้กับลูก ลูกก็จะไปหาคนอื่นที่ไม่ใช่คนในบ้าน คลาสนี้ทำให้เราได้มุมมองและวิธีปลดล็อคหลายอย่าง

แม่ปุ๋ม | นักเรียนคลาสเปลี่ยนพ่อแม่เป็นเพื่อนลูก


เวิร์คช้อปทั้งหมด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์