คอร์ส หลักสูตรพัฒนาวัยเด็กตามแบบ Finland

หลักสูตรการเป็นครูสอนเด็กเล็ก อายุ 0-6 ปี ตามหลักการ Play Based Learning ของ ฟินแลนด์ เรียนรู้ถึงพัฒนาการของเด็ก และเข้าใจวิธีการส่งเสริม สนับสนุนเด็กๆ ในแต่ละช่วงอายุให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัยของเด็กๆ อย่างแท้จริง

 

ระยะเวลาเรียน : เรียน online 3 เดือน
ได้รับ Certificate - Finland

 


How does Finland’s top-ranking education system work?

 

Diploma in Early Childhood Education 

 

CCE is delighted to announce its online course for Early Childhood Education. There is an increasing interest and awareness about Early Childhood Education in the education fraternity. 
 
The course aims to provide the participants with a strong foundation of the key principles of early childhood education. It will introduce the aspects of the child’s growth and development, conceptualization of learning, characteristics of effective learning, play-based and child-centered approach to learning, as well as discuss pedagogical practices for all-round and holistic child development.

 

Learning Objectives

The course will broaden the participants’ understanding of the field of early childhood education and encourage thinking of the early years as a fundamental stage in the human person life. The participants will be able to formulate and advance their visions and practices as professionals working with the young children through exchanging with other professionals and participants, engaging into self-reflection and applying their knowledge and skills in practice.

 

Who Can Attend?

This course will be helpful for those who are at the beginning of their career in the field of early childhood education, who have no or little formal professional training, or those who experience a need to update and support their practices with more knowledge on recent trends in early childhood education.
 
Course Content 

 • Child development and growth (0-6 yrs)
 • Prime and specific areas of learning and development in children
 • Conceptualization of learning in Early Childhood Education  
 • Characteristics of effective learning in Early Childhood Education
 • Basic learning theories and modern approaches in Early Childhood Education
 • Active learning and multimodal learning as key teaching learning practices in Early Childhood
 • Use of creative techniques and ICT in learning
 • Mode Of Delivery
 • Completely online course
 • Pre-recorded video sessions
 • Development Project at local level
 • Online live meetings with the trainer and fellow participants


Duration : 3 Months (12 Weeks​)


The course is conducted in 2 phases

 • Theory lessons: 8 weeks
 •  Internship of 4 weeks​​

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ

ตำแหน่งผู้สอน

 • INSPIRING LEADER
 • GENIUS FOUNDER

ประสบการณ์ผู้สอน

 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 • ที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ในด้านการบริหารธุรกิจให้เป็นระบบ เติบโตได้โดยใช้ เวลาของเจ้าของลดลงมามากกว่า 200 บริษัท
 • วิทยากรรับเชิญ ในด้านการปรับรูปแบบกิจการค้าปลีก ให้เข้ากับยุค 4.0 กับ SME Thailand
 • วิทยากรรับเชิญเดินทางบรรยาย 4 ภาค ในหัวข้อ Surviving Disruption 4.0 ให้กับ SME ONE
 • วิทยากรด้าน Family Engagement & Child Development
 • วิทยากรด้าน การค้นหาตัวตน ค้นหาศักยภาพของบุคคล

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปี 2561
 • Certified Genius Educator
 • SMEs Excellence Award 2019 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี