คอร์ส การเป็น Life Coach อย่างมืออาชีพ

ฝึกทักษะ ไลฟ์โค้ช ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลจาก International Coach Federation (ICF)

 

โลกเปลี่ยน ก็ถึงเวลาที่ ครู ต้องเปลี่ยน
ครู ในความเข้าใจของเราตลอดมา คือ “ผู้ถ่ายทอดความรู้” ครูเป็นเจ้าของความรู้ ที่เราควรเข้าหาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ นี่คือสิ่งที่คนเข้าใจมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบัน “ความรู้” อยู่ใน internet 

 

 • เด็กสามารถเข้าถึงความรู้ได้ก่อนที่ครูจะสอน 
 • เด็กสามารถเข้าถึงความรู้ในสิ่งที่เค้าอยากเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
 • เด็กสามารถเรียนรู้ 1 เรื่องได้จากหลายผู้ถ่ายทอด หลายแง่มุม
 • เด็กสามารถเข้าถึงความรู้จากทั่วโลก เพียงแค่ปลายนิ้ว

 

คำถามคือ แล้วเมื่อ ครู ไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กอีกต่อไป ครูจะมีหน้าที่อะไร?

คำตอบก็คือ ครูในห้องเรียนแห่งอนาคต ควรมีหน้าที่เป็น “โค้ช”  กล่าวคือ เป็นผู้ดึงศักยภาพของเด็กออกมาด้วยการ “ตั้งคำถาม” ให้เค้าสามารถคิดค้นหาคำตอบได้เอง กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้

 

ถอดความเชื่อ หรือสิ่งที่หยุดยั้งการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่..นี่คือ ครู ที่เป็นโค้ช นี่คือ ครู ที่สร้างเด็กอัจฉริยะ อย่างแท้จริง

 

Genius School Thailand ต้องการให้ครูของเราเป็นโค้ชที่มีคุณภาพ เราจึงร่วมมือกับ Thailand Coaching Academy  เพื่อให้ครูของเราได้ฝึกการเป็นโค้ชอย่างเข้มข้น 

 

ระยะเวลาเรียน : Part 1 : ในห้องเรียน 3 วัน  

 

 • ในส่วนแรกเป็นการฝึกทักษะ เรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคการโค้ชที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
 • เส้นทางของการเป็นโค้ช
 • การสำรวจความเชื่อของบุคคล
 • ความถนัดของบุคคลในการรับข้อมูลข่าวสาร
 • การสร้างสัมพันธ์ในระดับลึก (ระดับจิตใต้สำนึก)
 • ทักษะการฟังขั้นสูงสำหรับการโค้ช
 • ทักษะการตั้งคำถามเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • การโค้ชด้วยโมเดล Grow
 • 6 คำถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการตั้งเป้าหมายในการโค้ช
 • การโค้ชเพื่อขยายกรอบความคิดและความเชื่อ
 • การโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระดับลึก (ระดับที่เป็นต้นกำเนิดแห่งพฤติกรรมทั้งปวง)

 

Part 2 : online และ ฝึกโค้ช 4 เดือน

เป็นส่วนที่เน้นการฝึกฝน โดยโปรแกรมการฝึกฝน และพัฒนาทักษะ จะเป็นทั้งในระบบออนไลน์ และการฝึกโค้ชชิ่ง แบบมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็นโค้ชมืออาชีพ อย่างสง่างาม และ มีจริยธรรม

 

สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ

 • การสร้างแนวทางสู่อนาคตแบบ Success & Fulfillment
 • เข้าร่วม workshop เรียนรู้ และฝึกปฎิบัติการโค้ชจริงจาก Certified Coach
 • เรียนรู้ทักษะการฝึกโค้ชในรูปแบบ TRIAD จำนวน 12 ครั้ง
 • ได้รับการเมนทอร์แบบส่วนตัว จากโค้ชมืออาชีพ จำนวน 2 ครั้ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อส่งงานและฝึกปฎิบัติครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียน Approved Coaching Specific Training Hours (ACSTH) มาตรฐาน International Coach Federation (ICF)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ Life Coaching บนมาตรฐานของ International Coaching Federation (ICF)
 • ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นโค้ช ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
 • ผู้ที่จบหลักสูตร Leading My Life, Principle of Life coaching หรือ Coaching yourself and people around you จาก TCA หรือ GST
 • ผู้ที่ต้องการเป็น Educator ในเครือของ Genius School Thailand

 

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

Global Partner of Genius School Thailand  นักธุรกิจหญิง ผู้ค้นพบเส้นทางประสบความสำเร็จของตนจากการเข้าใจตัวเอง ทำให้เธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจมากกว่า 20 ธุรกิจ

ตำแหน่งผู้สอน

 • INSPIRING LEADER
 • GENIUS FOUNDER

ประสบการณ์ผู้สอน

 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 • ที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ในด้านการบริหารธุรกิจให้เป็นระบบ เติบโตได้โดยใช้ เวลาของเจ้าของลดลงมามากกว่า 200 บริษัท
 • วิทยากรรับเชิญ ในด้านการปรับรูปแบบกิจการค้าปลีก ให้เข้ากับยุค 4.0 กับ SME Thailand
 • วิทยากรรับเชิญเดินทางบรรยาย 4 ภาค ในหัวข้อ Surviving Disruption 4.0 ให้กับ SME ONE
 • วิทยากรด้าน Family Engagement & Child Development
 • วิทยากรด้าน การค้นหาตัวตน ค้นหาศักยภาพของบุคคล

ผลงานเเละรางวัลที่ได้รับ

 • บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปี 2561
 • Certified Genius Educator
 • SMEs Excellence Award 2019 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี