ครูสามารถเข้าใจเด็กแต่ละคนได้อย่างลึกซึ้งขึ้น นำไปใช้ในการสังเกต สนับสนุน ดึงศักยภาพของเด็ก และผู้ปกครองอย่างแท้จริง


ข้อมูลส่วนตัว / Personal Data

*หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลในครบทุกช่อง / Please fill in all fields.