แนะนำ ครูของเรา

วัชราพร วิไลเมธานันท์ (อ้อม)

ตำแหน่งผู้สอน

  • GENIUS CONCULTANT

วัชราพร วิไลเมธานันท์ (อ้อม)

การปฏิรูปการศึกษาอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่และไกลตัว แต่จริงๆแล้วอ้อมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก และทุกคนสามารถช่วยกันได้ โดยให้ผู้เรียนเริ่มจากรู้จักความถนัดและคุณค่าของตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นด้วยศาสตร์ Talent dynamics นี้จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้สังคม และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต