แนะนำ ครูของเรา

ทีม Thailand Coaching Academy (TCA)

ทีม Thailand Coaching Academy (TCA)

Thailand Coaching Academy (TCA)

ภายใต้การดำเนินกิจการโดย Jimi The Coach (JTC) เป็นสถาบันสร้างโค้ชผ่านหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ มาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ในขณะที่ยังดำรงมาตรฐาน สากลไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรของสถาบันฯ ได้นำความรู้ และทักษะไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพการเป็นโค้ชและอาชีพอื่นได้ ตามความประสงค์ ของผู้เรียน เพื่อสร้างความโดดเด่นและความเข้มแข็งให้ตนเอง คนรอบตัว ธุรกิจ และขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

TCA มีทีมอาจารย์สอนโค้ชที่ไม่เพียงแต่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ แต่อาจารย์ทุกท่าน ยังเป็นผู้ที่ดำเนิน ชีวิตด้วยทักษะและความเชื่อแบบ Life Coach อย่างแท้จริง โดยมีความมุ่งมั่น ที่จะเผยแพร่ทักษะ Life Coaching ให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้สามารถ ดูแลตนเองได้อย่างแข็งแรงเป็นตัวอย่างอย่างสมบูรณ์แบบอันจะส่งผลให้ ครอบครัว ทีมงาน สังคม และประเทศชาติแข็งแรง อย่างยั่งยืนในที่สุด

 

Thailand Coaching Academy เป็นสถาบันสอนทักษะ Life Coach แห่งแรกของประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นโดย คุณจิมมี่ หรือคุณพจนารถ ซีบังเกิด ผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach ด้วยความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความดีงาม มีความสามารถ มีความตั้งใจที่ดี และมีศักยภาพอยู่ในตนเอง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา แต่บางครั้งอาจตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยให้แสดงศักยภาพและความสามารถที่ ดีที่สุดออกมา ทักษะ Life Coach จะช่วยดึงพลังในแง่บวกที่ถูกบดบังนี้ขึ้นมาเป็นพลังที่ช่วยให้บุคคลเข้มแข็งจากภายใน สามารถพาตนเองไปสู่ จุดมุ่งหมาย และความสำเร็จในชีวิตที่ตนเองต้องการ ได้อย่างมีความสุข

 

วิสัยทัศน์ของ Thailand Coaching Academy (TCA)

 

“เห็นคน และสังคมเป็นนายชีวิตของตัวเอง มีความสำเร็จสมบูรณ์ และอิ่มเอมด้วยทักษะ Life Coaching”

 

ภารกิจสู่ความสำเร็จของ Thailand Coaching Academy (TCA)

TCA ตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ในมือของเราเพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จที่ต้องการ ภารกิจที่ TCA ทุ่มเทมุ่งมั่นคือ

  • เป็นสถาบันที่สร้างความแข็งแรงให้คนด้วยความเข้าใจในชีวิตอย่างแท้จริง
  • เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล
  • เป็นสถาบันที่เป็นที่รู้จักในระดับเอเชีย
  • เป็นสถาบันที่มีทีมงานอันทรงคุณภาพ มีความแข็งแรง และเป็นนายชีวิตของตัวเองด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้การบริการจากใจ
  • เป็นสถาบันที่ช่วยให้สังคมเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการใช้ทักษะ Life Coaching อย่างถูกต้อง
  • เป็นสถาบันที่ยึดมั่น และส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพโค้ช และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นองค์กรธุรกิจที่แข็งแรง มั่งคั่ง และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน