แนะนำ ครูของเรา

สัณห์ชัย นักรบ

ตำแหน่งผู้สอน

  • 21th CENTURY TECHNOLOGY LEADER
  • GENIUS FOUNDER

สัณห์ชัย นักรบ

นักธุรกิจด้าน IT มากว่า 20 ปี มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยี การวางโครงสร้างพื้นฐานระบบ ปัจจุบันได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกสรรเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีเป้าหมาย เพื่อยกระดับการศึกษาประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21