แนะนำ ครูของเรา

อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู

ตำแหน่งผู้สอน

  • BOARD OF ADVISORY

ประสบการณ์ผู้สอน

  • นักเขียน นักแปล อาจารย์ กระบวนกร

อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู

นักเขียน นักแปล อาจารย์ และกระบวนกร ผู้บุกเบิกการทำโฮมสคูลในประเทศไทยมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว  เขาเป็นหนึ่งในผู้นำที่ทำให้เกิดชุมชนคนทำโฮมสคูลในประเทศไทยซึ่งเป็นชุมชนที่มั่นคงแข็งแรง